BiT-City
00:00:00
00.00.0000

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie! Poniżej znajduje się regulamin i niezbędne informacje. #zrobfotkewygrajnagrody

REGULAMIN KONKURSU „Fotka ze Swingiem”

I. Organizator konkursu:

1. Organizatorem konkursu „Fotka ze Swingiem” jest Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Organizator przeprowadza Konkurs, korzystając z portalu społecznościowego Facebook http://www.facebook.com, na fanpage’u  MZK w Toruniu Sp. z o.o. znajdującym się pod adresem https://pl-pl.facebook.com/pages/MZK-w-Toruniu-Sp-z-oo/190398104409639. Jest to jednocześnie miejsce umieszczania prac konkursowych.

II. Cel konkursu:
1. Wyłonienie najciekawszych zdjęć z toruńskim niskopodłogowym taborem tramwajowym,
2. Popularyzacja komunikacji tramwajowej jako ekologicznego i ekonomicznego sposobu podróżowania,
3. Kształtowanie więzi emocjonalnej z miastem.

III. Warunki ogólne:
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie.
2. Treść regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej www.bitcity.torun.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook na fanpage’u
MZK w Toruniu Sp. z o. o. pod adresem https://www.facebook.com/pages/MZK-w-Toruniu-Sp-z-oo/190398104409639. .
3. Konkurs organizowany jest na terenie Miasta Torunia.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby posługujące się fikcyjnymi danymi osobowymi na portalu Facebook oraz osoby powiązane z Organizatorem Konkursu (pracownicy MZK w Toruniu Sp. z o. o.)
5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest polubienie fanpage’a MZK w Toruniu Sp. z o. o. https://www.facebook.com/pages/MZK-w-Toruniu-Sp-z-oo/190398104409639 oraz umieszczenie na swoim profilu zdjęcia z toruńskim Swingiem wraz z krótkim opisem celu podróży i/lub wskazaniem jednej z jego zalet,  a następnie oznaczenie zdjęcia hashtagiem #swingtorun. Zdjęcie biorące udział w konkursie musi posiadać ustawienia publiczne.  Aby Organizator Konkursu mógł skontaktować się z osobami biorącymi udział w Konkursie, uczestnicy  powinni przesłać na w/w fanpage wiadomości prywatnej z podaniem swojego adresu e-mail.

6. Wyłonienie zwycięskich zdjęć odbędzie się przy udziale komisji konkursowej, która wybierze trzy najciekawsze zdjęcia spośród 10 fotografii z największą liczbą polubień. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową.
7. Każdy uczestnik może zamieścić na portalu Facebook tylko jedno zdjęcie konkursowe oznaczone hashtagiem #swingtorun. Umieszczenie większej liczby zdjęć lub nadesłanie zdjęcia przedstawiającego osobę inną niż uczestnik konkursu powoduje dyskwalifikację uczestnika.
8. Zdjęcia nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
9. Zdjęcia nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z prawem lub powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi.
10. Udział w konkursie jest bezpłatny. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie ponoszone są przez uczestnika.
11. Komunikaty i informacje na temat Konkursu publikowane będą na stronie www.bitcity.torun.pl oraz bezpośrednio na portalu Facebook na fanpage’u MZK w Toruniu Sp. z o. o. pod adresem https://www.facebook.com/pages/MZK-w-Toruniu-Sp-z-oo/190398104409639 .
12. W przypadku stwierdzenia, że zdjęcie nie spełnia któregokolwiek z powyższych warunków, zostanie ono wykluczone z Konkursu, a uczestnik traci prawo do udziału
w Konkursie.
13. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na bezpłatne wykorzystanie i publikację zgłoszonych zdjęć przez Organizatora Konkursu.
14. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na treść regulaminu Konkursu.
15. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

IV. Czas trwania konkursu:
1.Umieszczanie fotografii na portalu społecznościowym Facebook pod adresem https://www.facebook.com/pages/MZK-w-Toruniu-Sp-z-oo/190398104409639 będzie odbywało się
w dniach od 1.04.2015 do 30.04.2015 roku do godziny 23:59.
2.Zdjęcia umieszczone zostaną w albumie na oficjalnym profilu MZK w Toruniu (https://www.facebook.com/pages/MZK-w-Toruniu-Sp-z-oo/190398104409639), a następnie rozpocznie się etap głosowania (polubień), który trwać będzie od dnia 1.05.2015 do 15.05.2015 roku. Etap ten ma na celu wyłonienie 10 laureatów. W dalszej kolejności powołana wcześniej komisja konkursowa wyłoni kolejno trzy zwycięskie fotografie do 20.05.2015 r.

V. Rozwiązanie konkursu

1. Komisja konkursowa w składzie określonym przez Organizatora dokona wyboru najciekawszych zdjęć do dnia 20 maja 2015 r. Jako kryterium oceny będą wzięte pod uwagę pomysłowość
i oryginalność zdjęć oraz ich opisów.
2. Decyzje komisji będą ostateczne i wiążące dla uczestników.
VI. NAGRODY
1. Główną nagrodą, przyznaną za pierwsze miejsce, jest tablet. Za drugie miejsce zostanie przyznany aparat fotograficzny, natomiast za trzecie miejsce nagrodzony uczestnik otrzyma odtwarzacz MP4.
2. Siedmioro pozostałych laureatów, których fotografie otrzymały największą liczbę polubień, otrzyma zestaw upominków.
3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na jej równowartość pieniężną lub przeniesienia jej na inną osobę.
4. O miejscu i terminie wręczania nagród laureaci zostaną poinformowani drogą mailową.

VII. Postanowienia końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie Konkursu, przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn. W takiej sytuacji informacje o zmianach zostaną zamieszczone na stronie www.bitcity.torun.pl oraz bezpośrednio na portalu Facebook na fanpage’u MZK w Toruniu Sp. z o. o. po adresem https://www.facebook.com/pages/MZK-w-Toruniu-Sp-z-oo/190398104409639 .
2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez portal społecznościowy Facebook.
3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby biorące w nim udział zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r., tekst jedn., Dz. U. z 2014 r., poz. 118, z późn. zm.). Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest MZK w Toruniu sp. z o.o.
4. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, wszystkim życzymy powodzenia i wesołej zabawy!

2015-04-01

W imieniu wykonawcy zad. 1 i 6 (firmy Budimex) informujemy, że w dniach od 01.04.2015 do 02.04.2015 nie będzie możliwości przejazdu przez ul. Szumana na odcinku od pl. św. Katarzyny do ul.  Jęczmiennej. Zmiana organizacji ruchu w tym miejscu jest związana przeprowadzeniem robót polegających na przebudowie sieci gazowej.

Dojazd do kamienic, sklepów, przychodni (posesji) zostanie zapewniony od strony skrzyżowania ulic: Szumana i Jęczmiennej. Ruch autobusowy będzie podtrzymany i odbywał się będzie jezdnią południowa, zgodnie z przeprowadzoną wizją i przejazdem próbnym, który odbył się w dniu 30.03.2015

Ruch samochodowy na przedmiotowym odcinku  zostanie przywrócony planowo 03.04.2015.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia powstałe w związku z wprowadzonymi zmianami.

2015-03-31

Wczoraj (25.03.2015 r.) na placu budowy odbyła się konferencja prasowa poświęcona budowie węzła przesiadkowego przy dworcu Toruń Miasto.

Na budowie węzła przesiadkowego przy dworcu PKP Toruń Miasto oraz torowiska od placu 18 Stycznia do alei Solidarności panuje od dłuższego czasu duży ruch. Trwa budowa kładki dla pieszych przy ul. Traugutta,  wkrótce powstanie druga platforma wiedeńska na placu św. Katarzyny i pasy ruchu dla rowerów wzdłuż całej inwestycji.
Przebudowa torowiska tramwajowego na linii średnicowej od węzła Toruń Miasto (do al. Solidarności i budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP Toruń Miasto jest realizowana w ramach projektu BiT-City.

Wykonawcą jest Budimex Budownictwo sp. z o. o. Wartość przedsięwzięcia to 52 629 011,48 zł brutto.

Projekt ma na celu polepszenie stanu technicznego tzw. linii średnicowej. Inwestycja dotyczy trzech fragmentów torów:
- linii dwutorowej na odcinku od ul. Wały gen. Sikorskiego do ul. Międzymurze
- linii dwutorowej na odcinku od ul. Wysokiej do Pl. 18 Stycznia
- fragmentu torowiska na odcinku od Pl. 18 Stycznia do ul. Waryńskiego

Pierwsze odcinki będą wykonane w technologii niekonwencjonalnej bezpodsypkowej, natomiast trzeci odcinek w technologii tradycyjnej.

Inwestycja obejmuje także modernizację sieci trakcyjnej wraz z wymianą nawierzchni bitumicznej drogowej, przebudowy sieci podziemnych i nowe oświetlenie drogowe. Odrestaurowana zostanie nawierzchnia pl. 18 Stycznia, a przy dworcu Toruń Miasto zostanie stworzony sprawny węzeł przesiadkowy. Przystanek tramwajowy w ul. Warszawskiej przesunięty zostanie w rejon mostu kolejowego i skomunikowany z pl. 18 Stycznia za pomocą kładki dla pieszych nad ul. Traugutta. Dla osób o ograniczonej możliwości poruszania powstaną windy.

Prace idą pełną parą. Zakończono już odcinek I (Wały gen. Sikorskiego od pl. Teatralnego do Uniwersyteckiej) oraz roboty torowe południowego toru na odcinku od ul. Jęczmiennej do skrzyżowania  z Warszawską oraz rozpoczęto budowę północnego toru. W prawie w 100% wykonano roboty bitumiczne (bez warstwy ścieralnej) na południowej nitce jezdni. Wybudowano większość fundamentów pod słupy trakcyjno-oświetleniowe po południowej stronie przebudowywanych ulic. Trwa montaż nowych słupów trakcyjno-oświetleniowych na całym odcinku prowadzonych robót. Poprowadzono kable oświetlenia ulicznego po obu stronach jezdni na odcinku od pl. Teatralnego do Bulwaru Filadelfijskiego. Rozpoczęto montaż oświetlenia ulicznego na ul. Wały gen. Sikorskiego.

Zakończono też przebudowę wodociągu na odcinku ul. Szumana, pl. św. Katarzyny
i  ul. Warszawskiej wraz z wymianą przyłączy do budynków, układanie nawierzchni chodników po obu stronach jezdni wzdłuż ul. Wały gen. Sikorskiego, oraz po południowej stronie ul. Szumana od Wałów do pl. św. Katarzyny. Po południowej stronie pl. św. Katarzyny ułożono kamienną nawierzchnię chodnika na odcinku od ul. św. Katarzyny do Woli Zamkowej. Ułożono też nawierzchnię południowego chodnika na odcinku od Woli Zamkowej do Bulwaru Filadelfijskiego. Gotowe są także sieci podziemne po południowej stronie ul. Warszawskiej i Traugutta do mostu kolejowego (w okolicach budowanej kładki dla pieszych). Ponadto wykonano chodnik i ścieżkę rowerową.

Trwają roboty konstrukcyjne przy kładce dla pieszych. Powstały już 4 z 5 podpór i podszybia wind kładki w ulicy Traugutta. Zamontowano już także przęsło kładki nad ul. Traugutta od strony Wisły. Na placu 18 Stycznia kontynuowane są prace związane z przesunięciem pomnika poległych kolejarzy. Trwa również budowa sieci oświetlenia na skwerze zieleni pomiędzy placem a ul. Traugutta. Przebudowano sieć gazową i część sieci kanalizacji deszczowej. Trwają roboty drogowe związane z budową nawierzchni z kostki kamiennej.

Od 27 lutego 2015 r. wznowiono ruch tramwajów na Rubinkowo. Na odcinku od ul. Jęczmiennej do mostu kolejowego tramwaje jeżdżą wahadłowo po nowo wybudowanym torze południowym. Wykonano podbudowę i warstwę wiążącą jezdni południowej ul. Traugutta i Warszawskiej oraz wlot ul. św. Jakuba.

Pracy jest jeszcze sporo. Z końcem marca rozpocznie się montaż stylizowanych lamp oświetleniowych na słupach trakcyjnych wzdłuż całej inwestycji od Wałów gen. Sikorskiego do  ulicy Szumana, a obecnie trwają roboty drogowo-torowe na odcinku od Bulwaru Filadelfijskiego do ulicy Jęczmiennej, które zakończyć się mają planowo do końca czerwca. Wraz z postępem robót zawieszona zostanie nowa sieć trakcyjna na odcinku od ulicy Jęczmiennej do mostu kolejowego.

Wkrótce zostanie wybudowana druga platforma wiedeńska na pl. św. Katarzyny, a wzdłuż całej inwestycji powstaną wydzielone pasy ruchu dla rowerów. W kwietniu nastąpi montaż dalszej części kładki dla pieszych. W tej okolicy zostaną wykonane nowe perony tramwajowe oraz modernizacja torowiska. Po wykonaniu nawierzchni na pl. 18 Stycznia na kładce rozpocznie się montaż zadaszeń wraz z oprawą świetlną.

Warto nadmienić, że skwer  znajdujący się przy pl. 18 Stycznia także zyska zupełnie nowy wizerunek. Pomnik kolejarzy - ofiar faszyzmu zmieni swoją lokalizację  i stanie na górnej krawędzi skarpy, dzięki czemu będzie bardziej widoczny dla osób poruszających się w obrębie węzła przesiadkowego oraz ulicy Traugutta. Zyska też iluminację świetlną. Ponadto skwer zostanie wyposażony w fontannę, ławki, poidełko i nową zieleń.

Po północnej stronie Dworca Toruń Miasto stanie zadaszone miejsce postoju dla rowerów (Bike & Ride),  a także miejsce pod stację Toruńskiego Roweru Miejskiego. Ponadto węzeł przesiadkowy przy dworcu zostanie wyposażony w system informujący pasażerów o ruchu pociągów i tramwajów (SIP). Tablice elektroniczne zostaną rozmieszczone w sposób dogodny dla pasażerów przesiadających się z pociągu na tramwaj i odwrotnie.

W ostatniej kolejności mają ruszyć prace na ulicy Skrzyńskiego, która łączy pl. 18 Stycznia z pl. Pokoju Toruńskiego. Powstanie tu nowa jezdnia z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla samochodów i autobusów (Park & Ride). Wzdłuż ulicy zostaną poprowadzone chodniki i ścieżka rowerowa. Ulica zyska stylowe oświetlenie.

Projekt „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu – BiT-City” współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

2015-03-26

Zachęcamy do obejrzenia filmu na naszym oficjalnym kanale w portalu YouTube.com. Krótkie wideo przygotował Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na kanale sukcesywnie będą pojawiać się filmy związane z Projektem.

2015-03-13

W dniu dzisiejszym bydgoska PESA dostarczyła do Torunia pierwszy z trójczłonowych pojazdów typu Swing  121 NbT o numerze bocznym 307. Pojazd 3-członowy może pomieścić 123 osoby. Podobnie jak tramwaj pięcioczłonowy osiąga prędkość eksploatacyjną do 70 km/h. Tramwaj  typu 121 NbT posiada po dwie pary drzwi jednostrumieniowych oraz dwustrumieniowych. Jeszcze w tym roku do Torunia ma dotrzeć pięć takich pojazdów.

Aktualnie trwają procedury związane z homologacją, które planowo zakończyć się mają pod koniec bieżącego miesiąca. Zakup niskopodłogowych tramwajów w ramach projektu pn.: „Integracja systemu transportu miejskiego wraz  zakupem taboru tramwajowego w Toruniu – BiT-City” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

2015-03-12
 

Media

Podpisanie umowy z PESA S.A.
Podpisanie umowy z PESA S.A.
Przed realizacja projektu
Dworzec Główny w Toruniu
Wizualizacje projektu
Wizualizacja wnętrza Dworca Głównego w Toruniu